Depresyon Tedavisi

  • 0

Depresyon Tedavisi

Kategoriler : Tedaviler

Depresyon:

Günümüzde psikiyatrik sorunların varlığı dikkat çekecek ölçüde artm›flt›r. Bu hem bireysel hem de toplumsal boyutta, önemli bir halk sağlığı problemi haline gelmiştir. T›bbi yard›m için başvuran hastalar›n dörtte üçünde müdahaleyi gerektirecek düzeyde psikiyatrik sorun bulunmaktad›r. Psikiyatrik bozukluklar içinde en s›k görüleni depresyondur. Sözlük anlam›yla çökkünlük olarak Türkçe’ye çevirebilece¤imiz depresyon, anl›k bir ruh hali, bir sendrom veya bir hastal›k olarak karfl›m›za ç›kabilir

  1. Majör depresif bozukluk.
  2. Distimik bozukluk.
  3. Bipolar bozukluk’taki depresyon.
  4. Genel bir t›bbi duruma ba¤l› depresyon.
  5. Depresyonlu uyum bozuklu¤u.
  6. Baflka türlü adland›r›lamayan depresif bozukluk.

a- Premenstrüel disforik bozukluk.

b- Minör depresif bozukluk.

c- Yineleyen k›sa depresif bozukluk

 

Depresyon için bafllang›ç yaşı  ortalama 40’t›r. Vakalar›n büyük ço¤unlu- ¤unda bafllang›ç yafl› 20 ila 50 aras›ndad›r

Depresyon teavisinde Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının başarısı çok yüksektir. Özellikle fizyolojik nedeni olmayan psikolojik hastalıklarda kullanılması esasdır.

Kliniğimizde Akupunktur , Hacamat uygulamaları ve kişiye özel telkin seansları ile depresyon tedavisi amaçlanmaktadır.

 

Depresyon semptomları herkeste farklılıklar gösterse de en sık rastlanan belirtileri haftalar ya da aylarca neredeyse her gün devam eden üzgün, kaygılı ya da “boş” ruh hali, ümitsizlik, karamsarlık olarak sıralanabilir. Depresyon, kişilerde çoğunlukla suçluluk, değersiz hissetme, çaresizlik gibi duyguları da beraberinde getirir. Depresyondaki kişiler normalde severek yaptıkları aktivitelerden zevk alamadıklarını, giyinmek, yemek yemek gibi günlük ve zorunlu ihtiyaçlarını gidermek için bile kendilerinde güç bulamadıklarını ifade ederler. Çoğunlukla aile ve yakınlar da kişideki bu değişimi fark ederler ama nasıl yardım edeceklerini bilemezler.

ONLINE PSİKOLOJİK DESTEK
Yüz yüze anlatmaktan çekineceğiniz her türlü probleminizi, online psikologlarımıza isminizi vermeden danışabilirsiniz.

ÜCRETSİZ DENE ya da CANLI DESTEK

Türkiye’nin en hızlı büyüyen online psikolojik danışmanlık platformuyuz!
Özellikle majör depresyon gibi şiddetli depresyon türlerinde hiçbir tedavi uygulanmaması ciddi problemlere neden olabilir. Tedavi edilmeyen depresyon alkol, uyuşturucu bağımlılığı gibi yaşamı tehdit edebilecek durumlara yol açabilir. Kişilerin çevreleriyle olan ilişkilerini zayıflatarak, iş yerinde problemlere neden olabileceği gibi zamanla daha büyük hasarlara da neden olabilir.

Majör depresyon olarak da bilinen klinik depresyon kişilerin beden, düşünce ve duygu durumunu bütünleşik olarak etkileyen ciddi bir rahatsızlıktır. Depresyondaki bireyler için içinde bulundukları durumdan bir anda çıkabilmek mümkün değildir. Psikoterapi ve antidepresan kullanımı gibi gerekli tedavi yöntemleri uygulanmayan klinik depresyon aylarca hatta yıllarca devam edebilir.


Yorum yaz